Algemene voorwaarden

0.

 

Toepasselijkheid voorwaarden.

0.1

 

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die aangegaan worden tussen Dierenvilla en klant/koper.

0.2

 

De onderhavige voorwaarden gelden onverkort, tenzij schriftelijk hiervan wordt afgeweken.

0.3

 

Door koper gehanteerde voorwaarden maken nimmer deel uit van de tussen partijen bestaande overeenkomst.

1.

 

Offerte en of bestellingen.

1.1

 

De op de laatst verschenen internetpagina van Diierenvilla.be prijzen gelden. 

1.2

 

Een overeenkomst komt dan tot stand, nadat door Dierenvilla een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail is gedaan t.a.v. het bestelde.

1.3

 

Telefonisch gedane bestellingen worden altijd per e-mail bevestigd, waarna een definitieve door koper te geven bevestiging verlangd wordt.

2.

 

Prijzen - levering - betaling.

2.1

 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief het geldende BTW tarief.

2.2

 

Pakketten:Verzending vindt plaats via DPD of bezorgdienst zware pakketten.

Indien u niet thuis bent, ontvangt u hiervan bericht van DPD (nieuwe afspraak) .

2.3

 

Te maken verzendkosten of bezorgkosten van een bestelling onder €35, zijn voor rekening van koper.

2.4

 

Pakketten onder 30 KG: Wij verzenden uw bestelling binnen 5 werkdagen via DPD, nadat de bestelling betaald is. De snelheid is mede afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. **

Pakketten boven 30 KG: Wij kunnen met u de gewenste dag inplannen (Werkdagen) en in veel gevallen al de volgende werkdag leveren. Indien gewenst wordt u 1 uur voor levering gebeld.

**Het kan voorkomen dat uw bestelling meer dan 30 kg weegt, maar uit meerdere colli (pakketten) bestaat. In dit geval wordt er geen bezorgafspraak gepland maar wordt uw bestelling verzonden met DPD.

2.5

 

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Dierenvilla bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.

2.6

 

Bestelde goederen worden uitsluitend in doos, waarin een duidelijk montagevoorschrift, afgeleverd.

2.7

 

Op de met U afgesproken dag en tijd dient er iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. In het geval dat er niemand thuis is zijn de bijkomende kosten voor rekening van koper.

3.

 

Leveringstermijn.

3.1

 

Levering van bestelde goederen vindt altijd plaats in overleg en binnen 30 dagen na datum van binnenkomst bestelling.

3.2

 

Na deze termijn heeft koper het recht de bestelling te annuleren waarna het betaalde bedrag terstond (binnen 2 weken) per bank/giro wordt terugbetaald.

4.

 

Reclames en/of retourzenden.

4.1

 

Beantwoorden de geleverde goederen niet aan uw verwachtingen dan heeft koper het recht deze binnen 14 dagen terug te sturen naar Dierenvilla. Product dient ongebruikt te zijn.

4.2

 

De verzendkosten hiervan zijn altijd voor rekening koper.

4.3

 

De verpakking van de terug te sturen goederen moet origineel en in goede staat zijn.

4.4

 

Na controle en akkoord door Dierenvilla, wordt het door koper betaalde bedrag zonder de eventuele vracht- en rembourskosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van koper.

4.5

 

Voordat goederen retour gezonden worden moet er door beide partijen een afspraak hierover zijn gemaakt. Zonder afspraak worden goederen consequent geweigerd.

5.

 

Overmacht.

5.1

 

Ingeval van overmacht is Dierenvilla nimmer aansprakelijk voor door koper of derden geleden schade.

5.2

 

Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging van de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van stakingen en acties van derden waar Dierenvilla redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen.

5.3

 

Voor zolang de overmachtsituatie voortduurt, worden de verplichtingen van zowel koper als Dierenvilla opgeschort.

5.4

 

Indien de overmachtssituatie langer duurt dan de overeengekomen levertijd, kan de koopovereenkomst door één van beide partijen ontbonden worden. Alvorens dit het geval is dienen beide partijen met elkaar in overleg te gaan.

6

 

Garantie.

6.1

 

Op alle door Dierenvilla geleverde goederen, geven wij 1 jaar garantie op fabricagefouten. Door u te maken of gemaakte kosten vallen nimmer onder de garantie

6.2

 

Indien gewenst, kan Dierenvilla de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.

6.3

 

Deze garantie is niet van toepassing als u: wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Dierenvilla niet in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

7

 

Aansprakelijkheid.

7.1

 

De aansprakelijkheid van Dierenvilla met betrekking van levering en verkoop van alle artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder punt 6 geregelde garantie.

7.2

 

Dierenvilla is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten

7.3

 

Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Dierenvilla beperkt tot het bedrag van de opdracht.

8.

 

Overige bepalingen.

8.1

 

Op alle rechtsverhoudingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2

 

Voor zover de Nederlandse wet dit toelaat, zal bij uitsluiting de rechter in het arrondissement naar keuze van Dierenvilla, van geschillen kennis nemen.

8.3

 

Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden in rechte onverbindend wordt geacht, zal dit de verbindendheid van de overige bepalingen tussen Dierenvilla en koper niet aantasten

 

Copyright 2013 Dierenvilla  Alle rechten voorbehouden

Dierenvilla (KvK Eindhoven 16064495)

Van Harenstraat 6

5145 RJ Waalwijk (NB)

Website

:

http://www.dierenvilla.nl 

E-mail

:

 [email protected] 

Telefoon

:

0031-416-383221

Deze website gebruikt cookies voor gepersonaliseerde advertenties om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Manage cookies